Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Proč si Navahové dokázali udržet svoji kulturu?

S příchodem bílého muže do Nového světa zazvonil mnoha indiánským kmenům umíráček. Jednou z mála výjimek jsou Navahové. Nejen že si udrželi svůj jazyk a kulturu, ale jejich populace se neustále rozrůstá. V čem spočívá tajemství jejich úspěchu?

Léto roku 1911. Poblíž kalifornského Oroville se objevuje vyčerpaný a hladový indián. Je to poslední příslušník kmene Yahiů, lovců žijících stále na úrovni doby kamenné. Nemá jméno, protože mu je neměl kdo dát. Většinu života prožil naprosto sám.

Berkeleyský antropolog Alfred Kroeber (1876 – 1960) se jej ujímá a dává mu jméno Ishi, což v jazyce Yahiů znamená „muž“. Ishi umírá o pět let později – 25. 3. 1916. Yahiové tak následují dlouhou řadu vymřelých indiánských kmenů Jižní i Severní Ameriky.

Typický osud amerických indiánů

Jejich osud je v mnoha směrech typický. Kmen patřil do širší skupiny Yanů. Nebylo to nijak početné etnikum. Yanové měli celkem asi 3000 příslušníků, počty Yahiů se odhadují na 400.

Zlatá horečka z let 1848 až 1855 přitáhla do Kalifornie davy lidí, kteří v honbě za vidinou rychlého zbohatnutí ničili místní přírodu. Údolí řek a samotné vodní toky byly zdevastovány těžbou a rýžováním.

Yahiové tak přišli o většinu příležitostí k rybolovu, jenž pro ně představoval významný zdroj potravy. Zlatokopové vybíjeli zvěř, a to znamenalo pro Yahie další hrozbu.

V roce 1865 přežil Ishi jako malý chlapec „masakr u Tří pahrbků“, při kterém malá skupinka  bílých „lovců indiánů“ postřílela 40 Yahiů. Třicítka přeživších nenašla klid. Polovinu z nich povraždili místní rančeři. Zbytek uprchl do pustiny, kde se skrývali více než 40 let.

Úspěšní Navahové

Novodobá historie kmene Navahů se od tragických osudů Yahiů a dalších indiánských etnik dramaticky liší. V roce 1680 tvořilo populaci Navahů asi 8 000 lidí.

V roce 1950 jich v USA již žilo 65 000. Dnes se k Navahům hlásí 300 000 lidí, z nichž polovina mluví navažsky.

Původní domovina Navahů leží daleko na severu, na pomezí severozápadní Kanady a Aljašky.

Odtud se někdy mezi rokem 1000 a 1500 vydali na 1600 kilometrů dlouhou pouť, jež je zavedla na americký jihozápad do oblasti dnešní Arizony, Colorada, Nového Mexika a Utahu. Popis navažské odyseje se dochoval v ústně tradovaných pověstech.

Blízcí příbuzní? Apačové!

Stejný původ jako Navahové mají i Apači. Oba kmeny přicestovaly ze stejné oblasti.

Hovoří blízce příbuznými jazyky náležejícími mezi skupinu athabaských jazyků, jakými dodnes mluví původní obyvatelé rozsáhlých oblastí Kanady a severu USA. Až do příchodu bělochů se vývoj navažské a apačské společnosti příliš nelišil.

Obývali americký severozápad, živili se lovem i zemědělstvím, osvojili si koně, které přivezli do Ameriky Španělé, a podnikali nájezdy do okolí.  Pak ale nabraly jejich osudy diametrálně odlišné dráhy.

Apačů dnes žije v USA asi 50 000. O expanzi srovnatelné s Navahy se jim ani nezdá.

Drsný život na jihozápadě

Navahové, kteří sami sebe označují jako Diné, vděčí za svůj úspěch jedinečné kombinaci vlastní kultury a přírodních podmínek jejich domoviny. Navahové obývali vyprahlé oblasti, jež zůstávaly dlouho stranou zájmu bílých přistěhovalců.

Neprotínaly je cesty pro vozy tažené koňmi, nevedly tudy železnice nebo silnice. Nevznikala tu města. Navahové byli díky tomu uchráněni před častějšími kontakty s Evropany, a tudíž i před nákazou infekčními chorobami zavlečenými do Nového světa z Evropy. V izolaci si Navahové také snáze drželi vlastní jazyk a kulturu.

Přílišná izolace není výhodou

Po celém světě žily mnohé skupiny původních obyvatel v ještě důkladnější izolaci než Navahové. Přesto v Amazonii nebo na Nové Guineji většina z nich taktak přežívá nebo vymírají. V žádném případě jich nepřibývá a populace neexpanduje jako u Navahů.

To dokazuje, že příliš velká izolace nepředstavuje pro přežití v dnešním globalizovaném světě výhodu, ale naopak handicap.

Navahové měli sice od Španělů nebo Američanů odstup, ale na druhé straně k nim nikdy neměli příliš daleko. Snáze proto přejímali to, co jim pomáhalo přežít. Měli přístup ke kovovým nástrojům. Naučili se chovat domácí zvířata a zdaleka nešlo jen o koně.

Významnou roli začaly hrát v životě Navahů  ovce. Jejich chov se rozmohl natolik, že se ovce stala jakousi navažskou měnou.

Díky „správné míře izolace“ Navahové sice přejímali novinky, ale nestávali se na přistěhovalecké společnosti závislými tak, jako se to stalo některým apačským kmenům žijícím v těsnějším kontaktu s obyvatelstvem evropského původu.

Daleko od sebe

V suché, drsné a členité krajině nemohli žít Navahové na jednom místě ve velkých skupinách. Jednotlivé rodiny žily rozptýleně a obživu získávaly lovem, pěstováním zemědělských plodin a chovem ovcí.

Evropské zemědělce vyhlídky na hospodaření v takových podmínkách nelákaly. Navahové tak unikli osudu Čerokíjů a mnoha dalších kmenů obývajících kraje s úrodnou půdou využitelnou buď jako pole, nebo pastviny. Tito indiáni byli ze své půdy bezohledně vytlačeni. Pokud nechtěli uvolnit prostor, byli vybiti podobně jako Yahiové u Tří pahrbků.

Život v malých rozptýlených skupinkách měl  další výhodu. Pokud už se Navahové nakazili infekčními chorobami od bělochů, vymřely jen jednotlivé rodiny. Kmen jako celek dále přežíval.

U indiánů Hopi, kteří žili v sousedství Navahů v pueblech, měla stejná infekce mnohem horší následky. Početnou skupinou obývající jednu velkou stavbu se nemoc prohnala jako požár.

Nic, co by lákalo bělochy

K velkému štěstí Navahů se na jejich území nenacházelo ani nerostné bohatství, které by v 19. století lákalo bělochy. Nález zlata v Kalifornii znamenal konec Yahiů a dalších místních kmenů.

Obdobná zlatá horečka v Black Hills v Jižní Dakotě smetla místní Siouxe.

Navažské rozlehlé rezervace sice skrývaly pod zemí ložiska zemního plynu, uhlí, vanadu nebo uranu, ale uhelné sloje byly objeveny až po roce 1922 a další nerostné bohatství nabylo na ceně až v druhé polovině 20. století.

V té době už bylo vyhubení, vytlačení nebo okradení indiánů jen těžko proveditelné. Navahové sice nedostávali od těžařských společností vždy úplně férové kontrakty a smlouvy, ale o své přírodní bohatství nepřišli.

Pěstování kulturních výpůjček

Navahové dokázali šanci nabídnutou přírodními podmínkami chytit za pačesy i díky své kultuře. Na rozdíl od Apačů přejímali ze svého okolí vše, co se jim hodilo. Naučili se třeba zemědělství od indiánů Pueblo.

Stejně tak si však „vypůjčovali“ i od Španělů nebo Američanů. To však nenahlodalo jejich vlastní kulturu. Díky tomu jejich populace rostla a přitom neztrácela identitu. Jiné kmeny, které odmítaly přijímat nové věci, následně podlehly konkurenci bělochů.

Neslavný konec čekal i kmeny, které přejímaly od bělochů novinky ještě ochotněji než Navahové. Většinou zanikly, protože přijaly i cizí jazyk a kulturu.

Tradice smíchaná s modernou

Navahové jezdí auty, hrají basketbal nebo baseball, farmaří a chovají dobytek. V tom se podobají bílým Američanům. Mnozí z nich však stále žijí v rozptýlených rodinných farmách a staví si i tradiční navažská obydlí tzv. hogany.

Jde o kruhové stavby s trámovou kostrou a hliněnými stěnami. V létě je v hoganu příjemný chládek. V zimě v něm bylo naopak teplo, protože  v něm hořelo ohniště, které dnes nahradila kamna.

Minimálně polovina lidí, kteří se sami hlásí k navažským kořenům mluví navažsky.

Pastevectví i loupežné nájezdy

Důvodem vysoké flexibility Navahů je zřejmě jejich historicky nedávná migrace. K nové vlasti na jihozápadě USA je neváže tak pevné pouto jako starousedlíky, např. indiány Pueblo. Také život v malých skupinkách vedl Navahy k pružnosti.

Každá skupinka si moha vybrat, jak si opatří živobytí. Každá mohla odzkoušet svým způsobem jedinečnou kombinaci lovu a sběru, zemědělství, pastevectví, obchodu či loupežných nájezdů na sousedy.

V současnosti mizí bohatství řečí a kultur po celém světě tempem, jaké nemá obdobu. Globalizovaný svět má tendenci mluvit několika světovými jazyky a kultury se navzájem mísí a splývají.

Osud Navahů nabízí inspiraci k tomu, jak alespoň část jazykového a kulturního bohatství zachránit.

Navažská žena v tradičním obydlí zvaném hogan. (Foto: R-E-AL, Wikimedia) Snímek jednoho z příslušníků kmene Navaho v roce 1904 (Foto: Wikimedia)
Související články
První ložiska, tedy součásti, které snižují tření, lidstvo využívalo už v antice. A vývoj stále pokračuje. Na moderních hydrostatických ložiscích pracují odborníci na tribologii z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Přišli na to, jak udělat ložiska energeticky až o pětinu úspornější.   Využití by vylepšená technologie mohla najít ve velkých obráběcích strojích, divadelních točnách […]
Nejnáročnějším obdobím roku pro ptáky nebývá překvapivě zima, ale hnízdění. Během péče o mláďata zhubnou až o pětinu své váhy. A to je pak ještě čeká energeticky podobně náročné přepeřování.   Odborných studií, které by se zabývaly celoročním krmení ptáků, není mnoho. Navíc si často protiřečí nebo již nejsou aktuální. V zásadě ale převažuje doporučení krmit […]
V každém krajském městě sbírali vědci klíšťata v parcích a zjišťovali, nakolik jsou pro člověka nebezpečná. Nyní vyhodnotili výsledky za loňskou sezonu a vyplynulo z nich, že klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě.   U každého čtvrtého klíštěte byly nalezeny bakterie způsobující lymeskou borreliózu. V řadě parků pak bylo borrelií infikováno i více než […]
Kouření škodí zdraví, to je fakt. Jenže zbavit se závislosti není snadné. Když se to ale někomu přeci jen podaří, jeho tělo se mu za to odvděčí. Některé zdravotní benefity se projeví téměř okamžitě, jiné až po letech, ale rozhodně stojí za to. „První změnou, ke které může dojít už během několika hodin od vykouření […]
reklama
Historie
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
Na palubě ruské vlajkové lodi Suvorov vládne veselí. „Ať žije car!“ připíjejí si důstojníci. Panovníkovy narozeniny se přece musejí oslavit i na moři. Zrovna když je zábava v nejlepším, však přijde obávaná zpráva: Japonské válečné lodě jsou na dohled…   Bylo by to krásné překvapení pro cara – rozdrtit Japonce, s nimiž se už několik měsíců […]
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského […]
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport. […]
Pevnost Stříbrná Hora: Rakušané si na chloubu Fridricha Velikého netroufli
Věčně hladoví vojáci mu za jídlo občas „zaplatí“ knoflíkem z uniformy. Hostinskému ze Stříbrné Hory ve Slezsku to ale nevadí. Ví, že jeho zákazníci svůj dluh hned zítra vyrovnají. Ve zdejší pevnosti totiž vládne tuhá kázeň a vojáky by za neupravenost čekal tvrdý trest!   Pruský král Fridrich Veliký (1712–1786) ve 40. letech 18. století […]
Zajímavosti
Smutný vrabčák Édith Piaf: Život plný bolesti
Její matka ji opustí krátce po narození, aby si splnila sen o kariéře slavné zpěvačky. Otec pro změnu v roce 1916 narukuje do francouzské armády, a tak děvčátko skončí u své babičky, která vede nevěstinec v Bernay v Normandii.   Úlohu milující rodiny zastanou prostitutky naprosto vzorně. Hlavně v době, kdy Édith, celým jménem Édith […]
Magické MSG Sphere: Největší kulovitá stavba světa
Nová lasvegaská dominanta se pyšní hned dvěma světovými rekordy. Předně na světě nenajdete větší kulovitou stavbu a zároveň je fasáda MSG Sphere opatřena největší LED obrazovkou! Displej zabírá úctyhodných 54 000 metrů čtverečních, a tak by do kapsy strčil i pražský Václavák!   K začátkům této unikátní stavby se musíme vrátit do února 2018, kdy […]
Osówka: Hitlerovo tajné město
Jen pár kilometrů od česko-polských hranic se poblíž polské obce Hlušice v Sovích horách nacházejí fragmenty tajemného podzemního města Osówka. Pokud by bylo dokončeno, bylo by jedním z největších stavebních projektů nacistického Německa.   Účel projektu nazvaného Reise (Obr) je tak tajný, že o něm neexistují žádné záznamy. Není znám ani zamýšlený rozsah podzemního města, […]
Žraloci na kokainu postrachem Floridy
Kauzu drogově závislých žraloků řeší tým odborníků z Floridy. Americký stát totiž funguje jako důležitý uzel pro obchodníky s drogami, zejména kokainem, putujícím do USA z Jižní a Střední Ameriky. A protože ne vždycky probíhá cesta podle plánu, je občas pro pašeráky bezpečnější se nákladu prostě zbavit. Hodit ho do moře.   A spolu s […]
Záhady a napětí
Tajuplný hrad Arundel: Hlídá ho duch bývalého majitele?
Anglický hrad Arundel není dnes známý díky své architektuře nebo slavné minulosti. Mluví se o něm spíše v souvislosti s paranormální aktivitou, která je tu údajně velmi častá. Dokonce vznikl i podrobný seznam, který má místní duchy kategorizovat a vést soupis jejich pozorování. Jaké přízraky tu obchází po chodbách?   Arundel leží nedaleko anglického města Littlehampton jen […]
Evropští šamani současnosti: Kde se s nimi můžete potkat?
Šaman jako prostředník mezi světem nadpřirozena a lidmi nás spojuje s nejstaršími obdobími prehistorie. Z hlediska geografie byl šamanismus původním náboženstvím sibiřských národů. Brzy se však dostává i do našich končin, třeba do Uher, kde se i v pozdním středověku nacházeli šamani-táltosové. Existují a působí na našem kontinentu dodnes?   Muž oslovovaný jako táltos právě odložil malý bubínek, […]
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině […]
Albrecht z Valdštejna: Zachránce, nebo zrádce?
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří mezi nejkontroverznější postavy českých dějin. Tento cílevědomý muž celý život dychtí po moci a úspěšně vede války, přestože trpí dnou a pravděpodobně i syfilidou. Skutečně jeho kroky řídila zásadním způsobem astrologie?   Valdštejn pochází sice ze starého, avšak nepříliš majetného rodu. Jeho rodina žije na tvrzi v Heřmanicích, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Studená letní polévka
nejsemsama.cz
Studená letní polévka
Suroviny: 250 ml jahodového džusu 250 ml vody 160 g cukru 500 g jahod 200 g bílého jogurtu špetka skořice Na ozdobu: 8 jahod lístky máty 100 ml smetany ke šlehání Postup: V rendlíku zahřejte jahodový džus se 150 ml vody, přidejte špetku skořice a cukr a pomalu zahřívejte. Jakmile se směs začne vařit, stáhněte
Jak se má starat o dítě, když neuvaří kakao?
skutecnepribehy.cz
Jak se má starat o dítě, když neuvaří kakao?
Příběh mé sestry je smutný. Ale je to ohromná bojovnice. Když se jedná o dítě, dokáže se s osudem pořádně poprat. Lidský život píše romány, někdy bohužel smutné a kruté. Takový je příběh mé sestry. Bývala to krásná holka, plná života, rozesmátá, kluci ze širokého okolí do ní byli zbláznění. Kolem osmnáctého roku to s ní začalo jít z kopce. Nejhorší
Topinky tak akorát
panidomu.cz
Topinky tak akorát
Když zbude doma chleba, a stává se to často, není nic snazšího, než udělat topinky. Někdo dává přednost toustům, ale to je jedno, pravidla jsou skoro stejná. Udělat topinky přece není žádný problém, řeknete si. A už se těšíte, jak si na nich pochutnáte třeba s česnekem nebo k tataráku či s nějakou pomazánkou. Jenže
Manžel Rybové nevyznává lásku?
nasehvezdy.cz
Manžel Rybové nevyznává lásku?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Ulice Linda Rybová (48) už mnoho let tvoří pár s hercem ze seriálu Specialisté Davidem Prachařem (65). Za všechny společné roky se ale tak moc nespekulovalo o krizi jak
Chřestový krém s pošírovaným vejcem
tisicereceptu.cz
Chřestový krém s pošírovaným vejcem
Suroviny 25 g másla 350 g zeleného chřestu 3 šalotky 2 hrsti špenátu 2 stroužky česneku 700 ml zeleninového vývaru sůl 3 plátky chleba 4 vejce olivový olej Postup Máslo a olej rozehř
Top Class hostil unikátní večeři s hodiářskou značkou Union Glashütte a posádkou slavného vozu Duckar
iluxus.cz
Top Class hostil unikátní večeři s hodiářskou značkou Union Glashütte a posádkou slavného vozu Duckar
Když se magazín Top Class spojil s ateliérem Chronoshop, bylo jasné, že se chystá něco výjimečného. Výsledkem byla nezapomenutelná večeře, která přilákala skutečně zajímavé hosty. Hlavní hvězdou večer
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
historyplus.cz
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred. Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. Zato
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Pánské tenisky pro každodenní stylizaci
epochanacestach.cz
Pánské tenisky pro každodenní stylizaci
Tenisky jsou obuv, kterou můžete nosit většinu roku. Na jaře a na podzim se v nich však budete cítit nejlépe. Hodit se budou i v létě během chladnějších večerů nebo při sportovních aktivitách, jako je jízda na kole, volejbal nebo basketbal.   K čemu můžete nosit pánské tenisky? Pánské tenisky jsou velmi univerzální obuví. Už
Syrovým mlékem proti ptačí chřipce? Rozhodně ne!
21stoleti.cz
Syrovým mlékem proti ptačí chřipce? Rozhodně ne!
Sociálními sítěmi se jako lavina šíří nový gastronomický „trend“. V jeho rámci lidé bez odborného vzdělání radí Američanům, aby konzumovali syrové kravské mléko. Údajně by totiž právě takto měli získa
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
epochaplus.cz
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
K únosům dochází dnes se zvýšenou intenzitou po celém světě. Hlavně co se týče dětí. Někdy trvá i deset let, než jsou objeveny. To může potvrdit Tanya Kachová z USA, jež byla v zajetí deset let, nebo Fusako Sanová z Japonska. Ta mohla devět let jen sledovat televizi a nesměla se hnout se z domu.
Tajemný Stonehenge nepřestává lákat
enigmaplus.cz
Tajemný Stonehenge nepřestává lákat
Tajemná kamenná stavba je jednou z nejznámějších turistických atrakcí Británie. Návštěvníků se líbí tajuplná atmosféra místa, jehož účel ani okolnosti vzniku dodnes nebyly objasněny. Co o podivuhodné