Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Jak se zrodila Velkomoravská říše?

Velkomoravská říše je pojem označující první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě. Cesta k vytvoření samostatného státu ale s sebou nesla mnohá úskalí.  Jak tento útvar vznikl a proč tak rychle zanikl?

Zrod Velkomoravské říše se datuje do 9. století. Předcházelo mu ovšem několik zásadních událostí, jež se tehdy v Evropě odehrály.

Vše započalo již kolem 5. století, kdy slovanské obyvatelstvo postupovalo z oblasti dnešní západní Ukrajiny a východního Polska na západ, do míst uvolňovaných germánskými kmeny (ty buď odešly, nebo se Slovany splynuly).  Slované se tak zapojili do tzv.

stěhování národů. Podle dochovaných zdrojů přišli na naše dnešní území ve dvou vlnách. K první došlo ve 30. letech 6. století, ke druhé na přelomu 6. a 7. století.

Dostávali se sem jednak ze Slovenska, kam se postupně přesunuli karpatskými průsmyky, ale také Moravskou bránou, kde osídlili zhruba dnešní Olomoucko a střední Moravu.

Zemědělci i bojovníci

Podle archeologických výzkumů se Slované věnovali především zemědělství. Jejich pole se nacházela v těsné blízkosti sídlišť a oni na nich pěstovali pšenici, ječmen a oves, ale také proso a hrách.

Doplňkem stravy jim byly pokrmy z mléka krav, ovcí či koz a maso z vepřů, ryb a divoké zvěře. Muži se ale také často nechávali najímat jako žoldnéři (podle kronikářů zabíjeli každého, kdo jim přišel do cesty).

Jako válečníci pak vynikali bojem ze zálohy, přičemž nepřátele nejčastěji přepadávali v houštinách a skalních průsmycích.

Avaři si podmaňují Evropu

Svoje válečnické umění Slované později zužitkovali v bojích proti svému největšímu rivalovi Franské říši a dále v období, kdy do karpatské kotliny pronikal kočovný kmen Avarů.

Nicméně již při prvních nájezdech si Avaři nejprve germánské a poté tedy i slovanské kmeny podmanili a pak podnikali nájezdy i na zmíněnou Franskou říši. Tyto výpady tak způsobily další slovanské stěhování.

Avarům se tím podařilo obsadit celou karpatskou kotlinu a vytvořit zde státní útvar, tzv. kaganát. Ten byl zničen až na konci 8. století franským králem Karlem Velikým (742–814).

Sámova vzpoura a boje

Ještě v 7. století ale Avaři pustošili, na co přišli, a podle písemných zpráv slovanské obyvatelstvo utiskovali (především ženy). Proto se proti nim v roce 623 slovanský národ v čele s franským kupcem Sámem (?–658) vzbouřil.

Sámova říše se pak kromě Avarů musela potýkat i se západní Franskou říší, kde tehdy vládl Dagobert I. (603–639). Tento konflikt nakonec v roce 631 vyústil v nesmírně krvavou bitvu u Wogastisburgu, ve které nicméně Slované Franky porazili.

Přesné místo konání legendární bitvy se již bohužel nedá s jistotou určit, čeští historikové a archeologové se ale domnívají, že se jednalo o lokalitu kolem vrchu Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách.

Jejich tvrzení je podpořeno archeologickými nálezy slovansko-avarského typu ze 7. století.

Spolupráce s Franskou říší

Po bitvě vznikl v prostoru okolo Dunaje a Moravy útvar, který zřejmě zahájil vznik slovanské vojenské svobodné společnosti. O době od zániku Sámovy říše (661) do zformování moravského státu v roce 833 však historické prameny mlčí.

Co se tedy na moravském území odehrávalo, není přesně známo. Další informace pocházejí až z konce 8. století, kdy vojsko Karla Velikého porazilo Avary.

Místní knížata se začala orientovat na franskou kulturu a zároveň zahájila svoji vlastní cestu k samostatnosti. Počátkem 9. století se pak na našem území objevila dvě knížectví, která ale vzájemně vedla politický boj:

Moravská říše knížete Mojmíra I. (795–846), sídlícího pravděpodobně v jihomoravských Mikulčicích, a Nitranské knížectví, mající středisko na jihozápadě dnešního Slovenska v Nitře, odkud vládl kníže Pribina (?–861).

Jedna víra, jeden panovník

K vytvoření samostatného státu ovšem bylo potřeba knížectví sjednotit. A to se přímo nabízelo v souvislosti s nově se šířícím náboženstvím, tedy křesťanstvím.

To tehdy, v průběhu 8. a 9. století, na území Moravy pronikalo prostřednictvím bavorské mise z Pasova, ale dále i z Itálie a Dalmácie. Vznik státu a christianizace tak šly ruku v ruce.

Jednotlivci ovšem křesťanství přijmout nechtěli, a proto ho musel přijmout celý stát. V roce 831 tak proběhl křest Mojmíra a „všech Moravanů“ (provedl ho pasovský biskup Reginhar).

Změna náboženství tím pro Slovany znamenala opustit celý zaběhnutý řád světa a nastolit nový. Tímto krokem se ale na druhou stranu posílila moc panovníka a vylepšilo se i postavení státu při jednáním s Franskou říší.

Mojmír vyhání Pribinu

Významným krokem ke vzniku Velkomoravské říše se stalo vyhnání knížete Pribiny z Nitry a připojení jeho knížectví k tomu Mojmírovu. Písemné prameny se o osudu knížete Pribiny zmiňují především v souvislosti s vysvěcením kostela v Nitře.

Tento krok ale nezapadá do ostatních událostí, jelikož Pribina byl v době vysvěcení stále pohan. Nabízí se tedy otázka, pro koho kostel stavěl.

Podle historiků ho vybudoval pro svou budoucí manželku, křesťanskou bavorskou šlechtičnu, a sám se proto musel stát křesťanem. Sotva však došlo k vysvěcení, byl v roce 830 Mojmírem vypovězen. Mojmír se tak stal prvním velkomoravským panovníkem.

Svou moc opíral o síť hradišť, kterých, podle franských kronik, bylo na velkomoravském území hned několik desítek. Počínaje knížetem Mojmírem I. se tak setkáváme s první dynastií, která zároveň v osobách vládců personifikuje raně středověký stát.

Sesazení Mojmíra

Jenže po vzniku státu se Velká Morava dostala do středu zájmu východofranského krále Ludvíka II. Němce (805–876). Ten pak v roce 846 Mojmíra sesadil a za nového panovníka určil jeho synovce Rostislava (820–870). Měla tak být zpečetěna závislost Moravy na říši.

Jenže sotva Rostislav upevnil svou moc, začal usilovat o odstranění franského vlivu, k čemuž mu mělo dopomoci zřízení vlastní církevní organizace na Moravě. Konkrétně přemýšlel nad založením arcibiskupství.

Upevnění moci a vyhnání kněží

Aby Rostislav svou moc upevnil, tak také na svém území omezil, a později úplně zakázal, činnosti franským kněžím a také ochotně přijímal uprchlíky a odbojníky z Franské říše.

Za účelem zřízení vlastního arcibiskupství pak poprosil papeže Mikuláše I. Velikého (800–867), aby vyslal na Velkou Moravu misi, která by vychovala vlastní moravské duchovenstvo. Jenže ten mu, kvůli své náklonnosti k franskému králi Ludvíku Němcovi, nevyhověl.

 Rostislav se tedy se stejnou žádostí obrátil na byzantského císaře Michala III. (840–867), který mu v roce 863 poslal dva „věrozvěsty“, Konstantina (827–869) a Metoděje (815–885).

Bratři ze Soluně mění dějiny

Tzv. „bratři ze Soluně“ se pak na Moravě věnovali misijní činnosti, přičemž měli nesmírný vliv nejen na náš stát, ale i země okolní. A aby své poslání mohli vykonávat co nejlépe, sestavili vůbec první slovanské písmo, tzv.

hlaholici, a za církevní jazyk zvolili tzv. staroslověnštinu (tu záměrně pro tento účel vytvořili na základě nářečí, kterým mluvili Slované v okolí Soluně).

Do tohoto nového jazyka pak nejen přeložili důležité části Bible, ale i ho používali jako jazyk bohoslužebný, takže slovům kněze pak mohli rozumět všichni účastníci obřadu. Konstantin s Metodějem dále sestavili tzv.

Zákon sudnyj ljudem („Soudní zákon pro lid“), což byl vlastně první staroslověnsky psaný právní spis.

Třenice mezi Rostislavem a Svatoplukem

Rostislav ale bohužel svou moc pozbyl stejně, jako ji kdysi nabyl. Jeho ambiciózní synovec Svatopluk I. (?–894) se totiž proti němu spojil s Ludvíkem Němcem, a tak byl zajat a vydán Ludvíkovi. V roce 870 pak oslepen zemřel ve vězení.

Svatopluk přitom očekával, že bude za vydání svého strýce odměněn vládou nad Velkou Moravou, jenže Ludvík místo toho svěřil správu rozsáhlých území svým vlastním místodržícím a mladý vůdce byl, spolu s Metodějem, Franky zajat.

Tato situace pak na Moravě vyústila v rozsáhlé povstání. Aby ho Ludvík potlačil, vyslal proti vzbouřencům samotného Svatopluka. Jenže ten se nakonec postavil na jejich stranu, převzal nad nimi velení a Franky z Moravy vyhnal.

Arcidiecéze v čele s Metodějem

Ludvík pak byl v roce 874 nucen podepsat mírovou smlouvu, která zaručovala uznání velkomoravské nezávislosti.

Tu nakonec potvrdila i bula Industriae tuae, podepsaná v roce 880 papežem Janem VIII. (820–882) a zaručující církevní nezávislost Velké Moravy a její vlastní arcidiecézi, v čele s biskupem Metodějem.

Co se týče staroslověnštiny, tak ta byla uznána jako čtvrtý liturgický jazyk (vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny). Usmíření se sousední Franskou říší umožnilo Svatoplukovi, aby shromáždil své vojenské síly a zahájil územní expanzi Velkomoravské říše.

Uvnitř říše se ale rozhořel spor mezi slovanskými a latinskými bohoslovci. V Čechách navíc rostla moc ambiciózního rodu Přemyslovců.

Ke konci dopomohly bratrské šarvátky

Po Svatoplukově smrti v roce 894 se vlády ujal jeho syn Mojmír II. (871–906). Jeho bratr Svatopluk II. (884–906) se ale nespokojil s lenním údělem v Nitře a proti Mojmírovi vytáhl do boje.

Od Moravy se tak postupně odtrhla všechna území získaná otcem znesvářených bratrů (včetně přemyslovských Čech).

Situace využili Frankové i Bavoři, kteří se přidali na stranu rebelujícího Svatopluka II. Dílo zkázy dokonalo dorážení Maďarů na východní hranici říše.

Velká Morava tak byla definitivně poražena v roce 906 a moravskou dynastii Mojmírovců vystřídal rod Přemyslovců.

Ovšem i když Velká Morava politicky zanikla, existují archeologické důkazy, které dokazují, že některé sídelní, hospodářské a společenské struktury nebyly rozbity úplně a přežívaly i v 10. století.

Za zrod Velkomoravské říše se pokládá spojení Moravského a Nitranského knížectví v jeden celek. Po Velkomoravské říši zůstaly pouze zbytky hradišť. Cyril s Metodějem vymysleli první slovanské písmo.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Vymyslel Sedžong písmo na dopoledne?
Králem se vůbec stát neměl, ale když už ho osud na trůn posadil, stal se rovnou největším panovníkem historie. Sedžong Veliký toho dal svému národu tolik, že se před ním sklánějí Korejci ještě po šesti staletích.   Území Korejského poloostrova je v polovině 14. století součástí mongolské říše Jüan, mezi obyvatelstvem ale stoupá nespokojenost. Do čela […]
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává […]
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Zajímavosti
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
Kam se na něj hrabou všichni ti zazobaní basketbalisté, fotbalisté, hokejisté či golfisté. Oproti římskému vozatajovi to jsou jen chudí příbuzní. Gaius Appuleius Diocles si už v době starověku vydělá za svou kariéru tolik, že ho dosud nikdo nepřekonal a stále je hodnocen jako nejbohatší sportovec historie.   Jedním z center zábavy je ve starém […]
Nejdelší let světa trvá dva měsíce!
Rok 1958 je pro rekordy zaslíbený. V létě přistává v texaském Dallasu dvojice pilotů, která ve vzduchu vydrží celých 50 dní. Jenže Robert Timm (1926–1976) a jeho kolega John Cook (?–1995) je v Las Vegas překonají, a to rovnou o čtrnáct dní!   Majitel lasvegaského hotelu Hacienda Doc Bailey dumá, jak přitáhnout zákazníky. Dává se […]
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Chcete Nobelovku? Tak si jí kupte!
Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel by se asi hodně divil, jaký byznys s cenou, jejíž vznik ve své závěti inicioval, se v posledních letech rozjel. Už není jen pro vyvolené – pro „ty, kteří přinesou největší prospěch lidstvu“, jak si představoval. Pro její získání stačí občas jen dorazit na aukci s dostatečným obnosem peněz. […]
Záhady a napětí
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v […]
Poslední britská čarodějnice: Kdo byla Helena Duncan?
Helena Duncan si jako malé děvče vyslouží přízvisko pekelná, neboť tvrdí, že umí mluvit s mrtvými. Od té doby své okolí zahrnuje jedním proroctvím budoucnosti za druhým a jako dospělá se díky tomu stane uznávanou čarodějnicí. Dnes však o jejích schopnostech mnozí pochybují, neboť je údajně doloženo, že při seancích podváděla. Je to pravda?   Je […]
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Tajemství automatické kresby: Může být klíčem k našemu zdraví?
Existuje poměrně mnoho procedur, které mají člověku pomoci s psychickým i fyzickým zdravím a které se zároveň vymykají z hlavního medicínského proudu. Některé považují lékaři za vyloženě šarlatánské, u jiných připouštějí, že mohou mít určitý vliv a účinek. Kam patří trochu tajuplně znějící automatická kresba?   Představte si, že sedíte v pohodlném křesle a před sebou máte prázdný […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Dobrodružství v podzemí – Historický cínový důl Jeroným
epochanacestach.cz
Dobrodružství v podzemí – Historický cínový důl Jeroným
Trochu stranou turistických tras leží atraktivní památka, která připomíná slavné dějiny dolování nerostných surovin a drahých kovů ve Slavkovském lese. Štoly, kamenné síně i podzemní jezírka dotvářejí tajuplnou atmosféru cínového dolu, při níž můžete obdivovat zručnost a píli našich předků. Oblast Slavkovského lesa leží v západních Čechách přibližně mezi městy Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
panidomu.cz
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
Mléko má v kosmetické péči pradávnou tradici. Používala ho prý Kleopatra, Napoleonova manželka Josefína i císařovna Sisi. Proč je tedy nenapodobit. * Regenerační koupel Mléčný tuk působí mimořádně blahodárně na pleť, nejspíš proto, že se zčásti podobá našemu vlastnímu kožnímu tuku. Nejdřív ji zvláční a uvolní napětí suché kůže, pak na ní kyselina mléčná pomůže
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
nasehvezdy.cz
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
Konec manželství herce Václava Upíra Krejčí (68) a jeho manželky Kateřiny nebyl vůbec poklidný. Dodnes se táhnou spory o majetkové vyrovnání. Nemohou se dohodnout zejména na luxusním domě v pražských
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
historyplus.cz
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
Muž se zakrváceným nožem prchá od místa, kde byl právě ubodán král Václav III. Stráže mají jasno, a dotyčného na místě zabijí. Zahodili tak ale příležitost dozvědět se, proč se domnělý pachatel vlastně činu dopustil…   Celé město již spí, jen krčma se otřásá v základech. „Na zdraví krále!“ zvolá pijan, a než si obsah
Smažená zmrzlina
nejsemsama.cz
Smažená zmrzlina
Příprava je trochu složitá, ale tato delikatesa ohromí každou návštěvu. Ingredience na 4 porce: Piškotový plát: ● 6 vajec „M“ ● 160 g krupicového cukru ● 80 ml rostlinného oleje ● 160 g hladké mouky ● zmrzlina (vanilková) Vanilková omáčka: ● 1 l smetany ● 100 g cukru ● 8 žloutků ● 2 vanilkové lusky Na ozdobu: ● vejce na obalení ● plátky mandlí na obalení ● rostlinný olej ke
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
iluxus.cz
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
Rezidence Arden Road, nejnovější počin holešovického studia archicraft, přináší unikátní pohled do světa prominentního bydlení. Projekt zasazený do vyhlášené rezidenční čtvrti Pasadena představuje dům
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
21stoleti.cz
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
Jeden rok večerního sledování televize, jedna cesta letadlem z východního na západní pobřeží USA nebo 3 dny strávené v Atlantě. Všemi těmito činnosti do sebe průměrný Severoameričan dostane dávku 0,1
Kuskus s avokádem
tisicereceptu.cz
Kuskus s avokádem
Voňavé dobroty z Maroka, Tuniska, Turecka i z Bulharska. Mezi oblíbené pokrmy patří i kuskus na různé způsoby. Ingredience na 4 porce 300 g kuskusu 350 ml vroucího kuřecího vývaru 2 avokáda 1
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
skutecnepribehy.cz
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
Než jsem otěhotněla, rozhodli jsme se s přítelem, že si zaletíme na romantický prodloužený víkend do Paříže. Tedy s prohlídkami památek, nákupy, romantickými snídaněmi v kavárnách. S vínem i vybraným jídlem. Byla jsem natěšená jako blecha a nemohla se dočkat, až konečně uvidím Louvre, katedrálu Notre Dame, Eiffelovu věž. Nikdy jsem totiž v hlavním městě Francie nebyla, ale toužila jsem po tom
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
enigmaplus.cz
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
Zajímavým objektem, o kterém si mnozí mysleli, že pochází z doby, kdy na Zemi ještě žili dinosauři, je takzvané Londýnské kladivo. Tento artefakt byl nalezen ve 30. letech 20. století v USA, konkrétně
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
epochaplus.cz
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
Svět zvířat je plný rekordů a neuvěřitelných výkonů, i když to třeba na první pohled není vidět. Tady je pár čísel, která vyrazí dech. 13 bilionů tolik sarančat tvořilo hejno, které v roce 1874 napadlo americké státy Iowa Minnesota, Kansas a Texas. Jejich celková váha činila téměř 30 milionů tun. 750 000 000 tun tolik