Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Nejčastější psychické poruchy dneška. Jste v ohrožení?

Hektický způsob života, honění se za nesmyslnými termíny a odtržení od přírody s sebou nesou důsledky v podobě většího výskytu psychických poruch v dnešní společnosti. Jaké jsou ty nejčetnější, jak se projevují a koho nejvíce ohrožují?

Deprese

O co jde: Porucha psychiky, charakterizovaná snížením až vymizením schopnosti radovat se a prožívat potěšení.

Jak se projevuje: Postižený trpí pocity zmaru, beznaděje, opuštěnosti, únavou a neschopností se soustředit, může být agresivní, stejně jako tichý a odevzdaný.

Kdo je nejvíc ohrožený: Po období puberty se objevuje 2 až 3x častěji u žen než u mužů. Vznik souvisí s výskytem významných změn v životě – narození dítěte, nemoci, ztráty zaměstnání či životního partnera.

Diagnostikovanou ji má asi 7 % obyvatelstva, řada lidí ji ale tají, takže ve skutečnosti to může být až 18 % světové populace.

Depresí často trpí ženy než muži.
Depresí často trpí ženy než muži.

Depresí stižený jedinec ztrácí schopnost prožívat radost, je skleslý, trpí patologickým smutkem. Žije s pocitem zmaru a beznaděje, mohou se u něj rozvinout i pocity bezcennosti a viny, malá sebedůvěra, únava a zhoršená pozornost.

Tento duševní stav může vést nemocného až k rozhodnutí spáchat sebevraždu. Rizikovým obdobím pro vznik deprese je u žen šestinedělí a čas trávený na mateřské dovolené, dále také období po přechodu.

U mužů se rozvíjí deprese hlavně po odchodu do důchodu, u obou pohlaví pak po ztrátě životního partnera či v jiných životních etapách, provázených nepříznivými změnami (nezaměstnanost, nemoc atd.).

Člověka v depresi nestačí trochu rozveselit

Ač je v dnešní době deprese častým psychickým onemocněním, ve společnosti o něm stále koluje řada mýtů. Například že depresí nemohou trpět děti nebo že depku (zaměňováno se špatnou náladou) má občas každý.

Oblíbený je i ten, který říká, že člověk, který o sebevraždě mluví, ji nemyslí vážně. Naopak, až 15 % nemocných se k ní nakonec uchýlí jako k jedinému řešení svých problémů.

Existují různé formy deprese, které provází ztráta radosti z činností, které depresivního člověka dříve bavily, problémy s hygienou, neschopnost se najíst a napít, bezdůvodný pláč a výbuchy zlosti. Vždy je třeba vyhledat odbornou pomoc, nemoc nelze zvládnout silou vůle.

Úzkostná porucha

O co jde: Neurotická porucha, projevující se nadměrným strachem a úzkostí, které člověk nedokáže ovládnout.

Jak se projevuje: Patří sem nejrůznější fobie, například strach z výšek, tmy, pavouků a podobně. Dále sociální fobie, které jsou spojeny s pocity úzkosti na veřejnosti.

Panické poruchy jsou pak provázeny tělesnými příznaky, jako jsou bušení srdce, dechová nedostatečnost nebo pocit na omdlení.

Kdo je nejvíc ohrožený: Úzkosti jsou poměrně rozšířené, trpí jimi až 13 % populace, odhadem asi 2 miliony Čechů. Původ mají buď v dětství, nebo vznikají v reakci na závažný stres – prožitou dopravní nehodu či přírodní katastrofu.

Jak se léčí: antidepresivy a jinými léky na psychózy, behaviorální terapií

Projevy úzkosti zhoršuje stres.
Projevy úzkosti zhoršuje stres.

U pacientů trpících úzkostnými poruchami není narušeno vnímání reality, na rozdíl třeba od schizofrenie. Oni si uvědomují nesmyslnost svých pocitů, neumějí je ale ovládat.

To negativně ovlivňuje jejich každodenní život, což v horším případě vede až ke zhoršení jejich společenského uplatnění. Mohou se dokonce dostat do sociální izolace.

Nejčastěji se to týká pacientů postižených sociální fobií, kteří trpí úzkostí, když je na ně upřena pozornost neznámých lidí, případně mají komunikovat s osobami, které nepatří do okruhu jejich nejbližších.

Infarkt? Ne, úzkost!

Projevy úzkosti zhoršuje stres, pak se může dostavit panická porucha s příznaky podobnými infarktu myokardu či mozkové příhodě. Lidé mohou trpět také tzv.

generalizovanou úzkostí a strachovat se například, že onemocní oni sami, nebo že jejich blízcí budou mít dopravní nehodu, přičemž jejich strach je nepřiměřený a neopodstatněný, mohou na něj však reagovat třesem, pocením či žaludeční nevolností.

Některé formy úzkosti postihují více ženy, jiné naopak muže. Roli při jejich vypuknutí sehrává i dědičnost. Úzkosti jsou většinou chronické, v čase se jejich projevy stupňují.

Pro vznik nemoci má vliv i dědičnost.
Pro vznik nemoci má vliv i dědičnost.

Poruchy osobnosti

O co jde: Jde o osobnostní odchylky od normálu, které ovlivňují chování, prožívání i uvažování postiženého. Není to duševní nemoc.

Jak se projevují: Sníženou schopností přizpůsobit se okolí, snášet stres či ovládat své emoce; zaměření se na sebe.

Kdo je nejvíc ohrožený: Trpí jimi 6–9 % populace, zvýšený výskyt je ve městech, ve věznicích či mezi narkomany. Příčiny vzniku jsou genetické, u dítěte se mohou rozvinout v těhotenství, nebo při porodu.

Jak se léčí: Lidé trpící poruchou osobnosti většinou považují své osobnostní rysy za přirozenou součást své povahy a léčbu nevyžadují.

Často u nich dochází spíše k léčení přidružených psychických potíží – deprese, úzkosti či závislost na návykových látkách.

Psychopatie se projevuje osobnostními odchylkami (vlastnostmi i charakterovými rysy), které komplikují život nejen postiženému, ale i jeho nejbližšímu okolí. Tito jedinci se neumějí přizpůsobit svému okolí a špatně snáší stresové situace.

Mají rovněž problém s vyjádřením svých emocí. Pokud je porucha menší, hovoříme o akcentované osobnosti. Takový člověk si své odchylky uvědomuje a někdy i bývá ochoten na nich pracovat.

Naopak u těžkých poruch si dotčená osoba myslí, že jeho problémy jsou způsobené okolím, a proto na sobě nepotřebuje nic měnit.

Psychopat rozhodně nejsem!

Při vzniku choroby hraje velkou roli dědičnost a dále také vlivy během těhotenství a porodu, jež mohly negativně ovlivnit vývoj mozku. Klíčové pro prevenci vzniku je příznivé rodinné prostředí v raném dětství.

Porucha osobnosti se častěji rozvine u dětí, které jsou týrané či sexuálně zneužívané, vedené příliš tvrdě i nadmíru rozmazlované, z neúplných rodin. Vliv mohou mít i jiné kulturní či sociální vlivy.

Poruchy jsou léčitelné velice obtížně, zejména kvůli nespolupráci pacienta, který si myslí, že žádnou „porušenou osobnost“ nemá. I tak se po léčbě trvající v průměru 1,3 roku plně vyléčí až 52 % pacientů.

Poruchy příjmu potravy

O co jde: Psychická onemocnění, spočívající v drastickém omezování přijaté stravy, se dělí na mentální anorexii (hladovění), bulimii (přejídání a následné zvracení) a záchvatovité přejídání.

Jak se projevuje: odmítáním stravy či přejídáním se doprovázeným zvracením, tudíž nápadným ubýváním na váze, depresemi, strachem z tloustnutí, ztrátou zájmu o okolí, únavou.

Kdo je nejvíce ohrožený: Postihují hlavně perfekcionisty, lidi posedlé snahou o dokonalost, může jimi trpět každý bez ohledu na pohlaví, věk či životní úroveň.

Často se s ní potýkají zejména dívky v období puberty, které se honí za ideálem krásy, hubenými modelkami, ale i chlapci a zralé ženy kolem 40 let věku.

Jak se léčí: antidepresivy, psychoterapií, někdy je třeba nejprve vyléčit zhuntované tělo a až pak duši

Ohrožené jsou ženy, které jsou perfekcionistky.
Ohrožené jsou ženy, které jsou perfekcionistky.

Zřejmě nejznámější anorektičkou byla císařovna Alžběta Bavorska, přezdívaná Sisi. Její váha při výšce 172 cm nepřesáhla 55 kg, většinou vážila mezi 44 a 48 kg. Držela drastické diety, hodně cvičila a nikdy si nesedala.

Poruchy příjmu potravy jsou během na dlouhou trať, jejích léčba může trvat rok, pět, deset nebo i celý život. Jde o nemoci postihující psychiku, ovšem podepisují se i na těle.

Nedostatek živin se projevuje řídnutím kostí, kazivostí zubů, u žen ztrátou menstruace a pozdějšími problémy s plodností, nízkým tlakem, selháváním srdce a dehydratací.

Radši mrtvá než tlustá

Protože PPP trpí povětšinou perfekcionisté, jsou velice vynalézaví v tom, jak tajit to, že nejedí či že po jídle zvrací. Mnohdy je trápí deprese, které mohou vést až k sebevražedným myšlenkám.

Tito lidé mají zkreslené představy o svém těle a jediné, co celé dny zaměstnává jejich mysl, je jídlo, respektive to, jak se mu vyhnout, či se k němu dostat, aby ho pak mohli vyzvracet. Běžně používají také nejrůznější projímadla.

Nemoc se často nepodaří zcela vyléčit a může se opakovaně vracet, zejména ve stresových situacích.

Obsedantně kompulzivní porucha

O co jde: Duševní porucha, při které člověka pronásledují nepříjemné myšlenky a úlevu od nich nalézá jen tehdy, když znovu a znovu vykonává nějakou aktivitu.

Jak se projevuje: opakovaným prováděním ne zcela standardních činností

Kde je nejvíce ohrožený: Poruchou trpí 2 až 3 % populace. Rovnoměrně postihuje ženy i muže, projeví se nejčastěji kolem 20. roku života.

Jak se léčí: antidepresivy, psychoterapií

Většina pacientů má nadměrný strach ze špíny a infekce.
Většina pacientů má nadměrný strach ze špíny a infekce.

Postižené osoby trápí obsese čili chorobně utkvělá představa nebo myšlenka, která ovládá jejich mysl, i když se ji snaží potlačit. Navíc je doprovázena kompulzí, tedy nutkáním k opakované činnosti, jež nemocný vykonává, aby se zbavil úzkosti vyvolané obsesí.

Až 50 % pacientů stižených OKP má nadměrný strach ze špíny a infekce. Aby se zbavili úzkosti z bakterií, myjí si opakovaně ruce a nesahají na předměty, které by mohly být „kontaminované“.

Tři zatočení ochrání moji rodinu

Dalším příkladem je přehnané kontrolování (30 % postižených), neboť se nemocní bojí opomenutí, které by dle nich mohlo mít katastrofální důsledky pro ně samotné, nebo pro jejich blízké. Proto například 17x zkontrolují, zda zamkli dům.

Jindy opakují slova či čísla, nebo třeba opakovaně rozsvěcují a zhasínají. Obzvlášť komplikovaná forma poruchy může postižené vrhat do sociální izolace, protože je okolí považuje za podivíny. Léčba však bývá velmi úspěšná.

Schizofrenie

O co jde: Vážná duševní porucha, při které postižený ztrácí kontakt s realitou a slyší a vidí věci, které nejsou skutečné.

Jak se projevuje: sluchovými halucinacemi, bludy, zmatenou řečí a myšlením

Kdo je nejvíce ohrožený: U většiny postižených se nemoc rozvine v pozdní adolescenci či rané dospělosti, kolem 25. roku života. Postihuje asi 0,7 % populace, nyní ji tedy trpí zhruba 51 milionů obyvatel světa.

U mužů je 1,4x častější než u žen, zkracuje očekávanou délku života až o 15 let.

Jak se léčí: podáváním léků (antipsychotik), psychoterapií a rehabilitací

Schizofrenik je často velmi citlivou a vnímavou osobností, jejíž mysl ovšem plně zaměstná postupující nemoc.

Trpěla jí řada významných osobností, například malíř Vincent van Gogh (1853–1890), hudební skladatel Georg Händel (1685–1759) a matematici Isaac Newton (1643–1727) či John Nash (1928–2015), držitel Nobelovy ceny za ekonomii.

Postiženého trápí bludy a halucinace. Schizofrenik má falešné představy, například o tom, že ho někdo pronásleduje, které považuje za reálné. Případně se domnívá, že je nadán nadpřirozenými schopnostmi. Také slyší, vidí nebo cítí věci, které ostatní nevnímají. Například hlasy, které jim přikazují, co mají dělat.

O 15 let kratší život

Schizofrenik má také narušené myšlení a řeč, což se může projevit tzv. slovním salátem, tedy nesouvislostí projevu. Postižený se často stáhne ze sociálního života, přestane dbát na hygienu i oblékání, ztratí schopnost úsudku.

Má potíže s chápáním, dlouhodobou pamětí i pozorností. Porucha více postihuje jedince s vysokým inteligenčním kvocientem, častěji muže než ženy. Snižuje očekávanou délku života člověka o 12 až 15 let kvůli nadměrnému užívání léčiv.

U pacientů se často rozvíjí deprese či úzkostné poruchy, proto je míra sebevražd u schizofreniků vysoká (až 5 % z nich). Téměř polovina si jich pak vybuduje závislost na návykových látkách.

Bipolární porucha

O co jde: Tato duševní porucha je známá také jako maniodepresivní psychóza, střídá se při ní stav mánie a deprese.

Jak se projevuje: Depresí, kdy má nemocný smutnou náladu, o nic se nezajímá, je spavý či ho naopak trápí nespavost, únavou, a mánií, kdy má sklony k megalomanii, sníženou potřebu spánku a rychlý trysk myšlenek.

Kdo je nejvíce ohrožený: Postihuje asi 1 % populace, rozvíjí se kolem 20. věku života, podílí se na ni dědičnost a prostředí.

Jak se léčí: psychofarmaky, psychoterapií a psychoedukací pacienta

Při nemoci se střídají fáze mánie a deprese.
Při nemoci se střídají fáze mánie a deprese.

Touto závažnou poruchou trpěl například herec Miloš Kopecký nebo zpěvák Petr Muk. O sebevraždu se pokusí 50 % nemocných, přičemž 20 % ji dokoná.

U postižených se střídají fáze mánie a deprese, cykly mohou být ultrarychlé, někdy mezi nimi nastává i bezpříznakové období. Při depresi mají pacienti hluboké stavy smutku a pesimismu, trápí je pocity, že je jejich život bezvýchodný.

Při mánii jsou naopak euforičtí, mají dobrou náladu a zrychlené myšlení, řeč i tempo. V tomto období téměř nepotřebují spánek. U silné mánie se mohou objevovat i bludy a halucinace.

Deprese, mánie, deprese, mánie…

Střídání těchto epizod narušuje život pacienta, má vliv i na jeho rodinu a práci. Pro své okolí jsou tito lidé nevyzpytatelní, u řady z nich mohou deprese plynule přecházet v mánie a naopak.

Léčba poruchy je dlouhodobá, i přes medikaci mohou ataky odeznít až po mnoha týdnech. Pacienti musí užívat léky celoživotně, neboť neví, kdy se můžou deprese či mánie znovu projevit. Při dodržování léčby ale mohou žít plnohodnotným životem.

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
Na palubě ruské vlajkové lodi Suvorov vládne veselí. „Ať žije car!“ připíjejí si důstojníci. Panovníkovy narozeniny se přece musejí oslavit i na moři. Zrovna když je zábava v nejlepším, však přijde obávaná zpráva: Japonské válečné lodě jsou na dohled…   Bylo by to krásné překvapení pro cara – rozdrtit Japonce, s nimiž se už několik měsíců […]
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského […]
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport. […]
Pevnost Stříbrná Hora: Rakušané si na chloubu Fridricha Velikého netroufli
Věčně hladoví vojáci mu za jídlo občas „zaplatí“ knoflíkem z uniformy. Hostinskému ze Stříbrné Hory ve Slezsku to ale nevadí. Ví, že jeho zákazníci svůj dluh hned zítra vyrovnají. Ve zdejší pevnosti totiž vládne tuhá kázeň a vojáky by za neupravenost čekal tvrdý trest!   Pruský král Fridrich Veliký (1712–1786) ve 40. letech 18. století […]
Zajímavosti
Mezcal: Magický nápoj s červem na dně
Jedním z jedinečných pokladů Mexika je kromě krásné krajiny a tradic také rostlina agáve. Je zastoupena více než 200 druhy a každý z nich má jinou chuť a vůni. Agáve je jednou z nejposvátnějších rostlin v Mexiku už před příchodem Španělů má výsadní postavení v ekonomice, mytologii i náboženských rituálech.   Už v té době […]
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu
Ráno přijdete do koupelny, vyčistíte zuby a sáhnete na poličku pro svůj deodorant,…ale žádný tam není! Co teď? Pojďte s námi hledat jiný. Ovšem ne do obchodu, ale do historie!   Ocitli jste se v pravěku a během odpočinku v jeskyni si vás vyhlédl nějaký predátor! Teď opravdu na deodorant není čas, připravte se k […]
Smutný vrabčák Édith Piaf: Život plný bolesti
Její matka ji opustí krátce po narození, aby si splnila sen o kariéře slavné zpěvačky. Otec pro změnu v roce 1916 narukuje do francouzské armády, a tak děvčátko skončí u své babičky, která vede nevěstinec v Bernay v Normandii.   Úlohu milující rodiny zastanou prostitutky naprosto vzorně. Hlavně v době, kdy Édith, celým jménem Édith […]
Magické MSG Sphere: Největší kulovitá stavba světa
Nová lasvegaská dominanta se pyšní hned dvěma světovými rekordy. Předně na světě nenajdete větší kulovitou stavbu a zároveň je fasáda MSG Sphere opatřena největší LED obrazovkou! Displej zabírá úctyhodných 54 000 metrů čtverečních, a tak by do kapsy strčil i pražský Václavák!   K začátkům této unikátní stavby se musíme vrátit do února 2018, kdy […]
Záhady a napětí
Tajuplný hrad Arundel: Hlídá ho duch bývalého majitele?
Anglický hrad Arundel není dnes známý díky své architektuře nebo slavné minulosti. Mluví se o něm spíše v souvislosti s paranormální aktivitou, která je tu údajně velmi častá. Dokonce vznikl i podrobný seznam, který má místní duchy kategorizovat a vést soupis jejich pozorování. Jaké přízraky tu obchází po chodbách?   Arundel leží nedaleko anglického města Littlehampton jen […]
Evropští šamani současnosti: Kde se s nimi můžete potkat?
Šaman jako prostředník mezi světem nadpřirozena a lidmi nás spojuje s nejstaršími obdobími prehistorie. Z hlediska geografie byl šamanismus původním náboženstvím sibiřských národů. Brzy se však dostává i do našich končin, třeba do Uher, kde se i v pozdním středověku nacházeli šamani-táltosové. Existují a působí na našem kontinentu dodnes?   Muž oslovovaný jako táltos právě odložil malý bubínek, […]
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině […]
Albrecht z Valdštejna: Zachránce, nebo zrádce?
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří mezi nejkontroverznější postavy českých dějin. Tento cílevědomý muž celý život dychtí po moci a úspěšně vede války, přestože trpí dnou a pravděpodobně i syfilidou. Skutečně jeho kroky řídila zásadním způsobem astrologie?   Valdštejn pochází sice ze starého, avšak nepříliš majetného rodu. Jeho rodina žije na tvrzi v Heřmanicích, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
epochaplus.cz
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
Pěstuje alpinisimus, lyžuje, výborně plave, a to klidně i v ledové vodě, a hlavně s nesmírným potěšením řídí rychlá auta. Zkrátka má rád adrenalinovou zábavu. I takový je prezident Emil Hácha. I když většina lidí vnímá Emila Háchu (1872‒1945) jako starce v područí nacistického vůdce Adolfa Hitlera (1889–1945), v mládí byl nejenom schopným právníkem, ale
Jižní Morava: Víno, hody, adrenalin…
epochanacestach.cz
Jižní Morava: Víno, hody, adrenalin…
Sluncem políbená krajina protkaná vinicemi láká na působivou mozaiku chutí, tradic a požitků. Není divu, že ji pro její půvaby někteří přirovnávají k italskému Toskánsku. Jižní Morava má ale také druhou, dobrodružnou tvář, kterou jakmile okusíte, nebudete mít dost… In vino veritas Francie má Bordeaux, my zase Jižní Moravu. Mekce lahodného vína a nádherných scenérií
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
iluxus.cz
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
Lidi z Baru představují svou novinku – HOAX Coffee Liqueur. Řemeslný likér obsahuje výběrovou kávu z nejudržitelnější brazilské farmy. Co uděláte, když věc, kterou potřebujete, není k sehnání, nebo
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
nejsemsama.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
panidomu.cz
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
Nejslušivějšího dojmu dosáhnete odstínem přirozeně vycházejícím z vašeho barevného typu, takže bude ladit s odstínem pleti a očí. U kombinovaných typů je pak zásadní určit, jestli má pleť studený nebo teplý odstín, a podle toho vybrat teplý nebo studený odstín barvy na vlasy. Jarní typ: Vhodné jsou jemné teplé barvy od medové, přes skořicovou až po
Sejdeme se za 20 let v květnu
skutecnepribehy.cz
Sejdeme se za 20 let v květnu
Byl máj, a tak jsem se k smrti zamilovala. Dokonce tak, že jsme s Martinem plánovali tajnou svatbu v okresním městě. Byl máj. Vidím to jako dnes: blížila jsem se k venkovskému nádraží v letních šatech. K vlaku vedla cesta vroubená rozkvetlými třešněmi. Vlak měl jen patnáct minut zpoždění, to byla taky dobrá zpráva. Když přisupěl, Martin mával z otevřeného okýnka a vesele volal:
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
enigmaplus.cz
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
Jihočeské město Český Krumlov je zcela jistě nepochybně silným turistickým lákadlem. Díky jeho bohaté historii zde najdeme i mnoho zajímavých místních legend a pověstí. Jedna z nich se vztahuje také i
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
historyplus.cz
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
Panovník opouští zámek svého hostitele a slibuje si, že se zanedlouho vrátí. Byl tu přece tak spokojen! Až za pár týdnů přijede znovu, bude už mít na hlavě císařskou korunu… Italský rod Collaltů získal jméno podle panství Collalto v severní Itálii, ostatně jméno pochází z italského výrazu colle alto neboli vysoký kopec, popisující polohu hradů Collalto a
Jahodové řezy
tisicereceptu.cz
Jahodové řezy
Koláč můžete kombinovat s ovocem podle sezony. Bude chutnat s meruňkami, malinami i borůvkami. Na těsto 4 vejce 150 g másla 250 g hladké mouky 1 lžička prášku do pečiva 130 g moučkového cukr
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
nasehvezdy.cz
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
Půvabná herečka ze seriálu ZOO Eva Burešová (30) na svého partnera, kuchaře a porotce MasterChef Česko Přemka Forejta (37), nedá dopustit. Dokonce se i smířila s tím, že pravidelně několikrát týdně od
Uklidňující barvy roku 2024
rezidenceonline.cz
Uklidňující barvy roku 2024
Každý rok předpovídají přední světoví výrobci nátěrových hmot nové trendy, ovlivňující módu i bydlení. Zvolené odstíny reflektují společenské a kulturní nálady, potřeby a touhy. Letos téměř všichni predikují uklidňující pastelové tóny. Pantone Color Institute, proslulý svým patentovaným systémem, vyhlásil barvou roku jemný, teplý a optimistický odstín Peach Fuzz, inspirovaný zralými broskvemi, který symbolizuje radost a
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
21stoleti.cz
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
Podle některých jde o slova Alberta Einsteina, podle jiných poprvé zazněla v předmluvě Carnegiovy knihy Jak získávat přátele a působit na lidi (1936). Tvrzení se nicméně posledních takřka 100 let opak